Certyfikat indywidualny może uzyskać członek zwyczajny PKG, który posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę i dorobek zawodowy z dziedziny geotechniki:

  • dyplom  ukończenia  wyższej  uczelni,  umożliwiający  podjęcie  pracy w zakresie działania geotechniki,
  • co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej, której głównym przedmiotem były badania geotechniczne, projektowanie, lub wykonawstwo robót,
  • co najmniej 3 letni staż członkowski PKG,
  • wykonał w okresie ostatnich 3 lat samodzielnie lub jako współautor co najmniej 5 opracowań geotechnicznych, zaopiniowanych na piśmie przez członka PKG posiadającego certyfikat indywidualny PKG,
  • zdał z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny,
  • ma opłacone na bieżąco składki członkowskie PKG,
  • uiścił  opłatę  regulaminową  związaną  z  przyznaniem  certyfikatu  w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG.

 

Jesteśmy tutaj

contentmap_module

Wybrane z galerii

Zebranie Oddziału Gdańskiego PKG w dniu 4.02.2011
Początek strony