§ 1
Rodzaje certyfikatów

 

1. Przyznaje się dwa rodzaje certyfikatów: indywidualne i zbiorowe.

2. Certyfikat indywidualny potwierdza wysokie kwalifikacje i kompetencje członka PKG do wykonywania prac geotechnicznych o charakterze badawczym, projektowym, opiniodawczym, eksperckim oraz wykonawczym i nadzorczym. Certyfikat indywidualny PKG uprawnia do wykonywania geotechnicznych badań laboratoryjnych i polowych gruntu, projektowania geotechnicznego, sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, wykonywania specjalistycznych robót geotechnicznych, sprawowania funkcji doradczych i opiniodawczych oraz wykonywania specjalistycznych ekspertyz dla nadzoru budowlanego, nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej.

3. Certyfikat zbiorowy potwierdza wyróżniające się kwalifikacje i kompetencje członka zbiorowego PKG do prowadzenia badań, projektowania i wykonywania robót geotechnicznych w dziedzinie, która jest przedmiotem jego specjalności.§ 2
Przyznawanie certyfikatów

 

1. Certyfikat indywidualny przyznaje Prezydent PKG, na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję ds. Certyfikatów i Uchwały Prezydium Zarządu PKG.

2. Certyfikat zbiorowy przyznaje Prezydent PKG, na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję ds. Certyfikatów i Uchwały Prezydium Zarządu PKG.

3. Przewodniczący Oddziału (Podkomitetu) składa wniosek o przyznanie certyfikatu do Komisji ds. Certyfikatów.

4. Skład osobowy Komisji powołuje Prezydium Zarządu PKG.§ 3
Warunki przyznawania certyfikatów

 

3.1. Certyfikat indywidualny

Certyfikat indywidualny może uzyskać członek zwyczajny PKG, który posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę i dorobek zawodowy z dziedziny geotechniki:

 • dyplom ukończenia wyższej uczelni, umożliwiający podjęcie pracy w zakresie działania geotechniki,
 • co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej, której głównym przedmiotem były badania geotechniczne, projektowanie, lub wykonawstwo robót,
 • co najmniej 3 letni staż członkowski PKG,
 • wykonał w okresie ostatnich 3 lat samodzielnie lub jako współautor co najmniej 5 opracowań geotechnicznych, zaopiniowanych na piśmie przez członka PKG posiadającego certyfikat indywidualny PKG,
 • zdał z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjy,
 • ma opłacone na bieżąco składki członkowskie PKG,
 • uiścił opłatę regulaminową związaną z przyznaniem certyfikatu w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG.

W wyjątkowych przypadkach Prezydium Zarządu PKG może zwolnić członka PKG z przedłożenia pięciu zaopiniowanych opracowań geotechnicznych i egzaminu kwalifikacyjnego na podstawie oceny jego dorobku zawodowego.

Certyfikat może być przekazany członkowi PKG dopiero po uiszczeniu przez niego opłaty regulaminowej i uregulowaniu zaległych składek członkowskich.


3.2. Certyfikat zbiorowy

Certyfikat zbiorowy może być przyznany członkowi wspierającemu PKG, którego jednym z głównych przedmiotów działalności jest geotechnika lub wybrana dziedzina geotechniki.
Wniosek o przyznanie certyfikatu zbiorowego członkowi wspierającemu PKG powinien zawierać:

 • informację techniczno - organizacyjną o działalności i osiągnieciach wnioskodawcy w uprawianej dziedzinie geotechniki, oraz o odpowiednim profilu zawodowym personelu,
 • przedstawienie charakterystyki technicznej z opisem co najmniej 5 prac z zakresu geotechniki, wykonanych przez członka wspierającego w okresie ostatnich 3 lat i zaopiniowanych na piśmie przez dwóch członków zwyczajnych terytorialnie właściwego Oddziału PKG posiadających certyfikaty indywidualne PKG,
 • deklarację o wysokości opłaty regulaminowej w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG,
 • certyfikat może być przekazany członkowi wspierającemu dopiero po opłaceniu opłaty regulaminowej i uregulowaniu zaległych składek członkowskich.


§ 4
Egzamin kwalifikacyjny

 

1. Oddziały Regionalne (Podkomitety) PKG powołują na bieżącą kadencję Egzaminacyjną Komisję Kwalifikacyjną.

2. Komisja składa się z co najmniej 3 członków PKG posiadających co najmniej 5 - letni staż członkowski i certyfikaty indywidualne PKG.

3. Egzaminacyjna Komisja Kwalifikacyjna przeprowadza egzaminy dwa razy w roku: na wiosnę i na jesień. Terminy egzaminów ustala każdorazowo Przewodniczący Egzaminacyjnej Komisji Kwalifikacyjnej w danym oddziale (podkomitecie).

4. Egzamin kwalifikacyjny jest egzaminem testowym i problemowym oraz obejmuje zakres merytoryczny geotechniki objęty rozporządzeniem MSW i A w sprawie ustalania warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, a także znajomość prawa budowlanego, w tym między innymi:

1. znajomość prawa geotechnicznego i prawa budowlanego,
2. badania laboratoryjne i polowe gruntów,
3. wytrzymałość i odkształcalność ośrodka gruntowego,
4. nośność i stateczność budowli,
5. technologie robót geotechnicznych w różnych warunkach wodno-gruntowych,
6. projektowanie geotechniczne.

5. Pytania egzaminacyjne przygotowuje Komisja PKG ds. Nauczania Geotechniki. Ostateczny wykaz pytań w liczbie co najmniej 100 zatwierdza Prezydium Zarządu PKG. Pytania testowe są tajne i nie mogą być udostępniane zdającym egzamin kwalifikacyjny.

6. Egzamin testowy powinien obejmować 40 pytań, w tym co najmniej 10 pytań z prawa budowlanego i prawa geotechnicznego. Wybór 40 pytań testowych na konkretny egzamin kwalifikacyjny należy do Egzaminacyjnej Komisji Kwalifikacyjnej w każdym oddziale (podkomitecie) PKG.

7. Egzamin testowy może być zaliczony na podstawie 70% odpowiedzi poprawnych.

8. Pytania egzaminu problemowego ustalane są przez Egzaminacyjną Komisję Kwalifikacyjną. w danym Oddziale (podkomitecie).§ 5
Postanowienia ogólne

 

1. Certyfikat indywidualny przyznaje się na czas nieokreślony, zbiorowy na okres 5 lat. Polski Komitet Geotechniki prowadzi rejestr przyznanych certyfikatów.

2. Polski Komitet Geotechniki może cofnąć lub zawiesić certyfikat w uzasadnionych przypadkach, na wniosek Komisji, gdy posiadacz certyfikatu utracił zdolność wiarygodnego prowadzenia działalności w dziedzinie geotechniki lub nie opłaca co najmniej przez rok składek członkowskich.

3. Skreślenie z rejestru certyfikatów następuje na podstawie uchwały Prezydium Zarządu PKG.

4. Rejestr wydanych certyfikatów PKG może być publikowany w internecie w witrynie Polskiego Komitetu Geotechniki, na łamach "Inżynierii Morskiej i Geotechniki", "Inżynierii i Budownictwa", "Muratora" lub innych czasopism branżowych.

5. Certyfikat wydaje się w postaci dyplomu.

6. Aktualną Siedzibą Komisji ds. Certyfikatów jest siedziba Przewodniczącego Komisji ds. Certyfikatów.

7. Zmiany regulaminu wymagają uchwały Walnego Zebrania Delegatów PKG.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia go przez Walne Zebranie Delegatów PKG i obowiązuje aż do odwołania.Prezydent Polskiego Komitetu Geotechniki
prof. dr hab. inż. Zbigniew MŁYNAREK

Autorzy projektu:
1. Prof. dr inż. Jerzy Przystański,
2. Dr inż. Włodzimierz Cichy,
3. Prof. dr hab. inż. Bohdan Zadroga.

Jesteśmy tutaj

contentmap_module

Wybrane z galerii

Zebranie Oddziału Gdańskiego PKG w dniu 4.02.2011
Początek strony